Seminar & Event

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

01/04/2021

Vị trí: Cán bộ nghiên cứu (trong ngành môi trường)

Mô tả công việc:
  • Nghiên cứu và tư vấn
  • Tổ chức khảo sát thực địa thu thập số liệu
  • Trình bày kết quả nghiên cứu trong các hội nghị hội thảo
  • Hướng dẫn nghiên cứu sinh Tiến sĩ và Thạc sĩ

CARE WEATHER STATION

(THE ONLINE METEOROLOGICAL DATA - HOCHIMINH CITY)