Sự kiện

Tham luận về ngập nước đô thị TP. HCM được báo cáo ở hội nghị quốc tế Nước, Siêu Đô Thị và Biến Đổi Toàn Cầu