Sự kiện

Đón tiếp bà Eva Nguyen Binh, Tham tán phụ trách hợp tác khoa học và văn hóa Đại Sứ Quán Pháp tại Việt Nam/ Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam IFV