Trao đổi sinh viên

Thưc tập sinh University Grenoble Alpes, Pháp tại phòng thí nghiệm Nghiên cứu về Nước khu vực châu Á (PTN CARE)