Trao đổi sinh viên

Sinh viên Trường Đại học Joseph Fourier Grenoble I (Pháp) thực tập tại PTN. CARE