Trao đổi sinh viên

HAI SINH VIÊN ĐẠI HỌC LIMOGES, PHÁP THỰC TẬP TẠI CARE (MASTER 1)