Nghiên cứu

Chuyên gia CARE-Rescif nghiên cứu về “Ứng phó biến đổi khí hậu” tại Phòng thí nghiệm thủy lực và môi trường- Đại học Grenoble-INP, Cộng hòa Pháp