MOOCs

Hoạt động của MOOCs "Ứng dụng GIS để lập bản đồ ô nhiễm không khí: trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"