Hội thảo

Hội thảo trong khuôn khổ hoạt động của tổ chức Jacques Cartier (2014)