Đào tạo ngắn hạn

Khoá đào tạo “Hydrology of aquatic ecosystems – Sampling and data processing. Case study – Saigon River basin”