Trao đổi sinh viên

GIAO LƯU GIỮA SINH VIÊN PFIEV VÀ CÁC SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI TẠI CARE NGÀY 28/02/2018