Thực địa, lấy mẫu và đo đạc trên sông Sài Gòn | CARE RESCIF HCMUT

Ngày 5/01/2016, PTN. CARE tổ chức chuyến đi thực địa đầu tiên trên sông Sài Gòn trong khuôn khổ dự án nghiên cứu COOPERA về “Sông Sàigòn: thành phố và dòng sông” (do vùng Rhône Alpes – Pháp tài trợ). Nhóm chuyên gia đã tiến hành lấy mẫu trầm tích (bùn) và đo đạc những thông số lý hóa của nước sông Sài Gòn ở những vị trí khác nhau từ Vàm Thuật – Bình Lợi đến Kênh Tẻ. Lấy mẫu cho khu vực thượng lưu và hạ lưu sông Sài Gòn dự kiến thực hiện vào ngày 7/01/2016.

Thành viên đi khảo sát: GS. Desmet (ĐH Tours); GS. Babut (Viện IRSTEA-Lyon); TS. Mourier (ĐH Limoges); TS. Tú, Hoàng và Nhơn (Khoa ĐCDK, trường ĐHBK TP. HCM); TS. Gratiot; TS. Strady và TS. Dũng (PTN. CARE, trường ĐHBK TP. HCM).

No Comment

Comments are closed.