KHÓA HUẤN LUYỆN: “CHẤT LƯỢNG NƯỚC: TỪ KHÂU LẤY MẪU ĐẾN KHÂU DIỄN GIẢI SỐ LIỆU” | CARE RESCIF HCMUT

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường (CEM) và Trung tâm châu Á nghiên cứu về nước (CARE), ngày 12/06 đến 16/06/2017, Trung tâm CARE đã tổ chức khóa huấn luyện với chủ đề “Chất lượng nước: từ khâu lấy mẫu đến khâu diễn giải số liệu” do TS. Julien Nemery và TS. Emilie Strady phụ trách giảng dạy. Trong khoa huấn luyện này, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về môi trường nước như quan trắc và đánh giá chất lượng nước, thủy văn và chức nang của hồ, sông và cửa sông, các chu trình N, C, P trong tự nhiên. Ngoài ra, các học viên cũng được học về các phương pháp lấy mẫu, chuẩn bị mẫu và được thực hành hiệu chuẩn thiết bị, lấy mẫu, xác định các thông số hóa lý tại kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và chuẩn bị mẫu tại Phòng thí nghiệm. Kết thúc khoa huấn luyện, các học viên tham gia thực hiện các bài tập và giải thích dữ liệu quan trắc.

No Comment

Comments are closed.