Nhân sự thường trực | CARE RESCIF HCMUT

BAN ĐIỀU HÀNH

PGS. TS. Nguyễn Phước Dân
nguyen_phuoc_dan@yahoo.com
TS. Nicolas Gratiot
nicolas.gratiot@ird.fr
GS. Georges Vachaud
georgesvachaud5@gmail.com

VĂN PHÒNG

TS. Nguyễn Thị Huyền Trang
ngthtrang@hcmut.edu.vn
ThS. Đặng Vũ Xuân Huyên
xhuyen@yahoo.com
Lê Thị Thanh Hà
thanhha_le2001@yahoo.com

NGHIÊN CỨU VIÊN

TS. Đinh Quốc Túc
quoctuc@yahoo.com
TS. Emilie Strady
emilie.strady@ujf-grenoble.fr
TS. Trần Ngọc Tiến Dũng
tntdung@hcmut.edu.vn
ThS. Lê Thị Minh Tâm
minhtamnt2006@hcmut.edu.vn
TS. Patrick Marchesiello
Patrick.Marchesiello@legos.obs-mip.fr
TS. Julien Némery
julien.nemery@grenoble-inp.fr
Claire Golliet
claire.golliet@ird.fr
Trần Quốc Việt
viet91202266@gmail.com