Nhân sự thường trực | CARE RESCIF HCMUT

BAN ĐIỀU HÀNH

PGS. TS. Nguyễn Phước Dân
nguyen_phuoc_dan@yahoo.com
TS. Nicolas Gratiot
nicolas.gratiot@ird.fr
GS. Georges Vachaud
georgesvachaud5@gmail.com
TS. PHAN THI SAN HA
ptsanha@gmail.com

VĂN PHÒNG

TS. Nguyễn Thị Huyền Trang
ngthtrang@hcmut.edu.vn
ThS. Đặng Vũ Xuân Huyên
xhuyen@yahoo.com
Lê Thị Thanh Hà
thanhha_le2001@yahoo.com

CARE SCIENTIFIC AXIS

ORIENTATION I – WATER & ENVIRONMENT

PGS. TS. Nguyễn Phước Dân
nguyen_phuoc_dan@yahoo.com
TS. Emilie Strady
emilie.strady@ujf-grenoble.fr
TS. Julien Némery
julien.nemery@grenoble-inp.fr
Dr. Kieu Le Thuy Chung
kltchung@hcmut.edu.vn

ORIENTATION II – WATER & RISK

TS. Nicolas Gratiot
nicolas.gratiot@ird.fr
TS. Patrick Marchesiello
Patrick.Marchesiello@legos.obs-mip.fr
PGS. TS. Nguyễn Thống
nguyenthong@hcmut.edu.vn
TS. Trần Ngọc Tiến Dũng
tntdung@hcmut.edu.vn
TS. Hồ Tuấn Đức
htd223@yahoo.com
Dr. Dao Thanh Son
dao.son@hcmut.edu.vn
Updating...
Updating…

ORIENTATION III – WATER & HEALTH

PGS. TS. Võ Lê Phú
phulevo@gmail.com
PGS. TS. Bùi Xuân Thành
thanhait@gmail.com
Dr. Rizlan Bernier-Latmani
rizlan.bernier-latmani@epfl.ch
Updating...
Updating…

RESEARCH TEAM

TS. Đinh Quốc Túc
quoctuc@yahoo.com
ThS. Lê Thị Minh Tâm
minhtamnt2006@hcmut.edu.vn
Claire Golliet
claire.golliet@ird.fr
Trần Quốc Việt
viet91202266@gmail.com