Nhân sự không thường trực | CARE RESCIF HCMUT

CHUYÊN GIA

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

PGS. TS. Nguyễn Tấn Phong
tanphong69@yahoo.com
PGS. TS. Võ Lê Phú
phulevo@gmail.com
PGS. TS. Bùi Xuân Thành
thanhait@gmail.com
TS. Đào Thanh Sơn
dao_son2000@yahoo.com
TS. Đặng Vũ Bích Hạnh
dvbh@yahoo.com

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

PGS. TS. Nguyễn Thống
nguyenthong@hcmut.edu.vn
TS. Lưu Xuân Lộc
loc_ecd@yahoo.com
TS. Trần Thu Tâm
tttam@hcmut.edu.vn
TS. Huỳnh Thanh Sơn
htson@hcmut.edu.vn
TS Châu Nguyễn Xuân Quang
cnxquang@yahoo.com
TS. Hồ Tuấn Đức
htd223@yahoo.com