Quy đinh – Biểu mẫu | CARE RESCIF HCMUT

Tên tài liệu PHIẾU MƯỢN THIẾT BỊ – VẬT TƯ Người biên soạn Lê Thị Minh Tâm Cơ quan PTN CARE Người phê duyệt Phan Thị San Hà Ngày hiệu lực Trách nhiệm thực hiện PTN CARE BÊN MƯỢN THIẾT BỊ – VẬT TƯ   STT Các bước thực hiện Biểu mẫu 1 Tải biểu […]

Read More

THÔNG TIN ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN CARE-Rescif (sử dụng cho từng đợt công tác) A. THÔNG TIN DỰ ÁN: Tên dự án (tiếng Anh/ Pháp): Tên dự án (tiếng Việt): Chủ nhiệm: Liên hệ: Chủ nhiệm Dự án: Điện thoại: Email: Thư ký Dự án: Điện thoại: Email: B. THÔNG TIN ĐỢT CÔNG TÁC: Đợt […]

Read More

Tên tài liệu HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI (ETU-RESCIF) Người biên soạn Đặng Vũ Xuân Huyên Cơ quan PTN CARE Người phê duyệt Phan Thị San Hà Ngày hiệu lực Trách nhiệm thực hiện PTN CARE ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ETU-RESCIF   STT NỘI DUNG CHI TIẾT Biểu mẫu 1 CẬP NHẬT […]

Read More

Tên tài liệu QUY TRÌNH TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO Người biên soạn Đặng Vũ Xuân Huyên Cơ quan PTN CARE Người phê duyệt Phan Thị San Hà Ngày hiệu lực Trách nhiệm thực hiện PTN CARE STT NỘI DUNG CHI TIẾT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 1 THÔNG TIN KHÓA HỌC Tên: Giáo viên hướng […]

Read More

atasehir escort